menu
Svalbard. Pictographic. Invertebrate. Database and. Educational. Resource.

Insekter

Det har til nå bitt oppdaget 250 arter av insekter på Svalbard. Dette inkluderer biller, fluer, lopper og til og med bladlus.

Biller (Coleoptera)

Staphyllinid biller.

Det finnes biller også på Svalbard, men selv om biller globalt sett opptar 38 % av alle inserktsarter har de Arktiske billene et mye lavere mangfold. Kun 20 arter har blitt observert på Svalbard, noe som tilsvarer 8,8 % av oppdagete insektsarter på øygruppa. De er generelt vanskelige å finne, men det finnes to arter av rovbiller (Staphylinidae) som er vanlige under steiner under fuglefjell. Disse to artene kan betegnes som kraftige rovdyr i deres verden og kan angripe og spise spretthaler (Collembola). Hovedsakelig går de for den gule spretthalen, Megaphorura arcticus, (mangler vanlig navn) som ofte er på samme størrelse som billen. En art av snutebille kan bli funnet på blant annet arter innen vierfamilien (Salix) i Adventdalen.

<i>Simplocaria metallica</I> on stones from Fjortendejulibukta. July 2008.

Weevil, <I>Rhynchaenus flagellum</I>


Veps (Hymenoptera)

PlantevepsVepsunge

Når man sier at veps er vanlig på Svalbard er det ikke den vanlige gule og svarte vepsen som alle kjenner man refererer til. Vepsen på Svalbard kan deles inn i to grupper, de som lever av planter og de som er parasittiske.
De planteetende vepsene er kjent som bladveps grunnet at hunnen har en sagliknende leggebrodd (eggleggende organ) som hun bruker til å kutte hull i blader for så å legge egg. De vanligste artene legger egg på polarvier (Salix polaris). Eggene klekkes raskt til små, grønne larver. Disse er vanskelige å oppdage, men kan ofte bli funnet i de ull-liknende restene etter hannraklene til vier.Skadet sommerfulg larva.Veps lavaer Veps pupper.

De parasittiske vepsene legger deres egg inni larvene til fluer eller bladveps. Disse hekker og lever den første perioden av å spise verten fra innsiden. Vepser som har denne formen for livshistorie kalles Parasitoids. Dette kan høres svært uhyggelig men det finnes en gruppe kalt hyperparasitoides som kan være verre. De legger eggene sine inni larvene til de parasitoide artene som igjen befinner seg inni en annen vert.

Bier er også inkludert i hymenoptera men de er ikke representert på Svalbard.


Lopper (Siphonaptera)

Bird flea from nests of kittiwakes in Kongsfjord

loppe ungeDe loppene som er kjent fra Svalbard lever som parasitter på fugler. De er funnet på sjøfugler som krykkje, polarmåke og ærfugl, men også på hvitkinngås, men generelt sett har fugler på Svalbard færre parasittiske evertebrater assosiert med seg enn sammenliknbare fuglebestander lengre sørLoppe unger


Fluer (Diptera)

<i>Heleomyza borealis</i>, sumpfluer.Forstorelse, flue ving.De vanligste evertebratene man finner på land på Svalbard er fluer, diptera, som er den gruppen innen insekter som er størst. Det man muligens legger mest merke til er de ikke-bitende chironomides, myggliknende arter, som det finnes mangfoldige av om sommeren. Disse tilbringer mest tid som larver før de forpupper seg og utvikles til voksneChironomid larvae at the bottom of a small pond close to Hornsund.. På grunn av at de voksne ikke tar til seg næring har de en kort periode i dette stadiet. For å spare energi venter ofte hannene på bakken inntil de hører en hunn fly forbi. De reagerer på lyden som lages av hunnens vinger. Oppdagelsen av denne oppførselen kan takkes en finsk biolog som fikk hannene til å lette ved å nynne på en finsk folkemelodi.


Mygg på Svalbard, <i>Aedes nigripes<i>Det finnes også mygg på Svalbard. Disse kan bli funnet i store antall spesielt i Adventdalen, rundt Brucebyen og Kapp Thorsen. De er irriterende, men det er ikke kjent at de sprer sykdommer på Svalbard. Det finnes en velkjent historie om myggen på Svalbard. Den påstår at myggen ved et uhell ble importert til Svalbard av gruvearbeidere i fosfatgruvene, men det er mest sannsynlig at dette ikke er sant. (se boks i Hvor kommer de fra?).

Left, Spyflue <i>Protophormia terraenovae</I> on a house in Longyearbyen. Right, With the correct bait this spyflue can be caught in large numbers !  Baited Malaise trap behind UNIS. July 2009.

Left; chironomid (non-biting midge) larvae. These larvae are common in freshwaters or organic soils on Svalbard, especially if the soils are moist. Right; chironomid pupae.

Spyfluer <i>Cynomia mortuorum</I>

Midge (Diptera, Trichoceridae)

Top left, the dungfly <i>Scatophaga</I> sp. proudly atop polar bear dung. Top right. Dungfly eggs, the white spots, on reindeer dung.


Sommerfugler og møll (Lepidoptera)

Møll, <i>Apamea maillardi</i>Møll, <i>Pyla fusca</i>.

Vanligvis er den mest synlige ordenen innen insekter sommerfugler og møll, men på Svalbard finnes det kun to arter av møll og ingen sommerfugler som er integrerte i faunaen. En av møllene er kjent fra Kongsfjorden, Pyla fusca (intet vanlig navn), mens den andre arten, den landflyktige (Apamea maillardi) er observert på mange lokaliteter, inkludert i Adventdalen, men da i lite antall.


Selv om kun to arter av møll er faste på Svalabrd, noe som betyr at de klarer å fullføre livssyklusen her, finnes det arter som til tider blir blåst opp med vinden. Syv andre arter har blitt observert her oppe. Disse inkluderer rapssommerfugl (Pieris napi), sørgekåpe (Nymphalis antiopa) og tistelsommerfugl (Vanessa cardui). Det er kålmøll (Plutella xylostella) The diamond back moth, <i>Plutella xylostella</I>, a wind blown vagrant observed on Svalbard every three or four years. This species cannot live on Svalbard but is occasionally brought here by south easterly winds.som er den vanligste av dem. Disse artene ankommer øygruppa jevnlig etter perioder Møll larva, <i>Apamea maillardi</I>med vinder fra fastlands Norge eller Finland. De kan ikke overleve på Svalbard og dør av den grunn etter kort tid.


Vårfluer (Trichoptera)

Vårflue (<i>Apatania zonella</I>, Linnevatn, 2009.Vårflue ungeDet finnes en art av vårfluer på Svalbard, og den kan bli sett i mange dammer og vann, blant annet i Linnevatn og dammer foran isbreer. Denne arten av insekter er best kjent for beholderen bestående av små steiner som blir laget på nymfestadiet og som de lever inni.


Bladlus (Hemiptera)

Det kan virke uvirkelig at det finnes to arter av bladlus på Svalbard og at begge er endemiske som betyr at de kun er kjent fra Svalbard. Begge artene har, for å takle miljøet på Svalbard, utviklet uvanlige livssykluser. Den mest kjente av disse bladlusene er Acyrthosiphon svalbardicum (intet vannlig navn kjent). Bladlus på reinrosa (<i>Acyrthosiphon svalbardicum</I> på <i>Dryas octopetula</I>) Blomstrandhaløya, Kongsfjord. July 2007.BladlusDen lever på reinrose (Dryas octopetala), og blir ofte funnet på bladbasen eller på blomsten under kronbladene. Sitobion calvulus som er den andre arten, lever for et meste på polarvier (Salix polaris),

Bladlus med vinger. Meget uvanlig på Svalbard.

men kan i blant finnes på lodnemyrklegg (Pedicularis sp.). Begge har en begrenset utbredelse, men det er mulig å finne dem begge i Adventdalen. Se livshistorie til lus på Svalbard.


Lus (Anoplura)


Bitende lus (Mallophaga)