Limnologi, krepsdyr

Sverm av dafnier i en dam på Kapp Linné.Skjoldkreps <i>Lepidurus arcticus</I>. Disse fins i damen i Sverdrupby.

Det fins 34 arter av krepsdyr i damene og ferskvannen på Svalbard. Kanskje den tydeligste er Dafnia, Daphnia pulex. Dette er en kolonial art og hele populasjonen består kun av eggleggende hunner. Artene på Svalbard har et høyere innhold av melanin i huden og fremkommer av den grunn mørkere enn individer fra mer sørlige lokaliteter som fastland Norge. Dette betraktes som en adaptasjon for beskyttelse mot høye nivåer av ultrafiolett lys.

I noen av ferskvannene er det mulig å finne skjoldkreps (Lepidurus arcticus). Dette dyret kan som voksent individ bli opptil 3 cm lang og kan ble oppdaget blant mudderet på bunnen av dammene. Faktisk er det kun små deler av hele skjoldkrepspopulasjonen som vil være synlige fordi de fleste ligger gjemt i mudderet. Dette dyret har vært uendret i omtrent 200 millioner år og blir derfor betraktet som et levende fossil. De lever av dødt organisk material, men jakter også dafnier samt de er kannibalistiske.

I dammen i Sverdrupbyen fins skjoldkreps. Skjoldkrepsen overvintrer som egg og utvikler seg rakst til voksne individer hvert år. De er typiske for klare og kalde ferskvann, spesielt de som ikke inneholder noen fisker. Hvis det er fisk tilstede i vannet kan kun en liten del av skjoldkrepspopulasjonen unngå predasjon  med mindre det finnes grunne områder der fisken ikke kan oppholde seg. I grunne områder som dette kan skjoldkrepsen muligens overleve. Ellers er tilstedeværelsen av skjoldkreps en god indikasjon på om det finnes fisk (ørret) i vann på Svalbard. I tillegg til å være føde for ørreten er de også bytte for rødnebbternene.

A chief enemy of the freshwater invertebrate fauna, the Arctic charr. Linnevatn Studying invertebrate drift in a stream, Midtre Lovénbre, Kongsfjord.Examining the catch of the drift nets, left to right, Malu, Fredrik, Lena, Hanna-Kaisa, Martin.After only a short trapping period large numbers of fly larvae (the small worm-like shapes) were caught indicating a substantial drift of these larvae out into the fjord.